Algemene voorwaarden

(Algemene Leverings- en Uitvoeringsvoorwaarden voor de zakelijke markt, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Dakbedekkingsbranche Nederland Helderdak op 11 juni 2009)

Art. 1 Definities
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon, lid van Helderdak, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Werk: het totaal van de tussen de opdrachtgever en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen.
Dakbedekkingsconstructie: alle materialen boven de onderconstructie, samengesteld uit (meestal) een dampremmende laag, een thermisch isolatiemateriaal,
een dakbedekkingssysteem (gesloten en waterkerend) en eventueel een afwerking.
Meer- en minderwerk: door de opdrachtgever gewenste toevoegingen aan respectievelijk vermindering van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Art. 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van de ondernemer en op het tussen een opdrachtgever en een ondernemer overeengekomen werk met betrekking tot het leveren en aanbrengen van een bitumineuze en/of kunststof dakbedekkingsconstructie.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Aanspraken van de opdrachtgever die gebaseerd zijn op andere op (onderdelen van) de overeenkomst toepasselijke voorwaarden (waaronder begrepen garantievoorwaarden, verzekeringsvoorwaarden, etc.) dan de Algemene Voorwaarden Zakelijke Markt Helderdak dienen uitsluitend beoordeeld te worden op basis van die andere voorwaarden.

Art. 3 Het aanbod / de offerte

1. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is vrijblijvend.
2. Het aanbod wordt schriftelijk gedaan, tenzij sprake is van een situatie waarin met bekwame spoed maatregelen dienen te worden getroffen ter voorkoming of beperking van schade.
3. Het aanbod omvat een omschrijving van de te leveren materialen dan wel de hoeveelheden in het werk, de uit te voeren werkzaamheden, de afmeting van het werk en de normale werktijden.
4. Tenzij daarin uitdrukkelijk anders wordt vermeld heeft het aanbod betrekking op een beoogde bestemming van het werk als beperkt voor onderhoud beloopbaar dak met als functie waterdichte laag.
5. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die voor de uit te voeren werkzaamheden zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
a. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b. Bij de prijsvormingmethode regie doet de ondernemer een opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).
6. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
7. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die door de ondernemer of in zijn opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van de ondernemer, door de Opdrachtgever aan hem geretourneerd te worden.
8. Indien de opdrachtgever het aanbod niet accepteert, mag de ondernemer, indien dit vooraf is overeengekomen, de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod in rekening brengen. De hoogte van deze kosten moet met een bedrag aangeduid worden. In geval de ondernemer gebruik maakt van deze mogelijkheid en de opdrachtgever de kosten heeft voldaan, gaan de in lid 7 van dit artikel genoemde bescheiden over in eigendom op de opdrachtgever.
9. Indien de ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van opslagruimte van de opdrachtgever, dient hij dit in het aanbod te vermelden. De opdrachtgever verplicht zich bij het tot stand komen van de overeenkomst voor eigen rekening en risico opslagruimte aan de ondernemer ter beschikking te stellen.

Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de opdrachtgever bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever het aanbod mondeling aanvaardt, bevestigt de ondernemer de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Art. 5 Prijs en prijswijzigingen

1. De ter zake van het werk verschuldigde omzetbelasting is niet begrepen in de tussen ondernemer en opdrachtgever overeengekomen of overeen te komen bedragen en prijzen, het bedrag en/of percentage daarvan wordt door de ondernemer afzonderlijk in zijn prijsopgave vermeld.
2. De ondernemer mag de prijs voor het werk of onderdelen daarvan aanpassen na het sluiten van de overeenkomst vanwege kostenverhogende omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend en/of die het gevolg zijn van door de opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens, welke gegevens voor de prijsbepaling van belang zijn.
3. De ondernemer zal deze prijsaanpassing zo spoedig mogelijk na het bekend worden van de hiervoor genoemde omstandigheden en de gevolgen daarvan voor de prijs, aan de opdrachtgever mededelen. Indien de opdrachtgever met de prijsaanpassing niet kan instemmen, is hij gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, hetzij een voorstel te doen tot beperking of vereenvoudiging van het werk.

Art. 6 Verplichtingen van de ondernemer

1. Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de in het aanbod vermelde normale werktijden die gelden voor de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.
2. De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering/uitvoering.
3. De ondernemer verstrekt de opdrachtgever duidelijke informatie over het lossen van de materialen, zodat de opdrachtgever er voor zorgt dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar
is en de materialen naast het daartoe ingezette voertuig kunnen worden gelost. De ondernemer vermeldt dit, indien van toepassing, expliciet in zijn aanbod.
4. Tijdelijke voorzieningen door de ondernemer aangebracht worden door de ondernemer bij het einde van het werk verwijderd.

Art. 7 Verplichtingen van de opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid de materialen af te leveren en het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats van aflevering van de materialen goed bereikbaar is en, indien van toepassing, dat de ruimte waar de werkzaamheden worden uitgevoerd tijdig beschikbaar is.
3. De opdrachtgever zorgt er voor dat de ondernemer het werk in schone, veilige en gezonde omstandigheden kan uitvoeren ( zie ook artikel 21 lid 5) en zal tijdens de uitvoering van het werk actief
meewerken aan het voorkomen van werkzaamheden die brand- en/of valgevaar opleveren voor de ondernemer. De opdrachtgever zal tijdens de uitvoering van het werk geen werkzaamheden
opdragen die brand- en/of valgevaar opleveren.
4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens;
een en ander op aanwijzing van de ondernemer.
5. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water
komen voor zijn rekening.
6. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de opdrachtgever de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
7. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden als bedoeld in het voorgaande lid, dient de opdrachtgever de daarmee voor de ondernemer verband
houdende schade te vergoeden.
8. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door onder meer :
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften;
– onjuistheden in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld
– van de overeengekomen beoogde bestemming van het werk afwijkend gebruik.
Art. 8 Onvoorziene omstandigheden 1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het werk voordoen, doet de ondernemer hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever. 2. Indien de ondernemer de opdrachtgever niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist. 3. Eventuele extra kosten die de ondernemer moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de opdrachtgever worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van de ondernemer komt. 4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, kan de opdrachtgever meer- en minderwerk opdragen. Art. 9 Meer-/minderwerk 1. Bij de prijsvormingmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 kan de opdrachtgever nadat de overeenkomst is gesloten, zonder dat een aparte overeenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende verrekeningen niet meer bedraagt dan 10% van de aanneemsom. 2. Meer- of minderwerk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen. 3. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer en de opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk onverlet, waarbij de bewijslast rust op de degene die de aanspraak maakt. 4. Indien de in artikel 7 lid 3 en artikel 21 lid 5 voor veilig werken benodigde voorzieningen c.q. maatregelen ontbreken zal de ondernemer de opdrachtgever verzoeken deze terstond alsnog te treffen, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de voorzieningen c.q. maatregelen te treffen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 10 Eigendomsvoorbehoud 1. De ondernemer behoudt zich het eigendom voor van alle door de ondernemer aan de opdrachtgever geleverde goederen totdat de prijs voor het werk (waaronder de prijs voor de geleverde goederen) en de in het kader van de verwerking van de goederen nader te verrichten prestaties, zoals het uitvoeren van werkzaamheden, geheel is voldaan, waaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en boetes. Dit eigendomsvoorbehoud geldt ook voor het geval de ondernemer op de opdrachtgever vorderingen mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van de opdrachtgever in één of meer van zijn verplichtingen jegens de ondernemer. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om geleverde goederen te verpanden en/of aan een derde enig recht daarop te verlenen zolang het eigendom van de geleverde goederen niet op de opdrachtgever is overgegaan. 2. Niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud is het de opdrachtgever toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening te verwerken en daarover te beschikken. 4 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is de ondernemer gerechtigd de zaken die hem toebehoren, zelf voor rekening van opdrachtgever terug te (doen) halen van de plaats waar ze zich bevinden. Opdrachtgever geeft hierbij onherroepelijk volmacht aan de ondernemer om daartoe de bij of voor de opdrachtgever in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Art. 11 Beëindiging in onvoltooide staat 1. De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst tot uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk op te zeggen. 2. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode aanneemsom in de zin van artikel 3 lid 5 sub a zal de opdrachtgever de voor het werk geldende prijs moeten betalen, verminderd met de besparingen die voor de ondernemer uit de opzegging voortvloeien, tegen aflevering door de ondernemer van het reeds voltooide werk. 3. In geval van opzegging van de overeenkomst op basis van de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b, wordt de door de opdrachtgever verschuldigde prijs berekend op grondslag van de gemaakte kosten, de verrichte arbeid en de winst die de ondernemer over het werk zou hebben gemaakt. 4. Partijen verplichten zich over en weer ingeval van opzegging als bedoeld in dit artikel aan een gezamenlijke vastlegging van het werk in onvoltooide staat mee te werken. Art. 12 Oplevering 1. De opneming zal geschieden na mededeling van de ondernemer aan de opdrachtgever op de dag waarop naar het oordeel van de ondernemer het werk zal zijn voltooid. 2. De opneming geschiedt in de regel binnen acht dagen na de in het vorige lid bedoelde dag. De opdrachtgever zal tijdig en in ieder geval drie dagen tevoren, schriftelijk mededelen op welke datum en tijdstip de opneming plaatsvindt. 3. Nadat het werk is opgenomen deelt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen schriftelijk mee aan de ondernemer of het werk al dan niet is goedgekeurd en in het laatste geval met opgave van gebreken. 4. Wordt niet binnen acht dagen na opneming een schriftelijke mededeling door opdrachtgever aan de ondernemer gezonden dat het werk al dan niet is goedgekeurd, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd. 5. Geschiedt de opneming niet binnen 15 dagen na de in het eerste lid bedoelde dag, dan kan de ondernemer bij aangetekende brief een nieuwe aanvraag tot de opdrachtgever richten met het verzoek het werk binnen acht dagen op te nemen, bij gebreke van het voldoen aan dit verzoek, het werk geacht wordt op de achtste dag na verzending van die brief te zijn goedgekeurd. 6. De kleine gebreken die nog voor een volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring. De ondernemer is gehouden de in het vorige lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. Art. 13 Bouwplaatsvoorzieningen 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het door de ondernemer voor de uitvoering van het werk in te zetten personeel kosteloos gebruik kan maken van de voor rekening en door opdrachtgever te plaatsen voorzieningen zoals keten en sanitaire voorzieningen welke voldoen aan de ter zake geldende wettelijke voorschriften. 2. Opdrachtgever draagt zorg voor goede verharde toegangswegen, dusdanig dat het materiaal en materieel te allen tijde in volle ladingen tot en met de plaats van het werk kan worden gebracht bij gebreke waarvan de ondernemer de extra kosten, als gevolg daarvan, in rekening kan brengen bij de opdrachtgever. 3. Kosten die ontstaan doordat aan het in dit artikel bepaalde niet, niet tijdig of niet volledig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Art. 14 Uitstel en overschrijding (op)leveringsdatum Indien een (op)leveringsdatum is overeengekomen heeft de ondernemer recht op uitstel van de (op)leveringsdatum indien de uitvoering van het werk wordt vertraagd ten gevolge van omstandigheden die voor risico van de opdrachtgever komen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade van de ondernemer die het gevolg is van de vertraging. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid voor boete en/of vertragingsschade uit. 5 Art. 15 Zekerheid 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie tot maximaal 10 procent van de overeengekomen prijs. 2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de ondernemer een nadere zekerheid bedingen van de opdrachtgever indien de opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt of hij goede grond heeft te vrezen ( bijvoorbeeld: informatie door de ondernemer ingewonnen bij zijn kredietverzekeraar) dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk op te schorten. Voor de schade die de ondernemer daardoor lijdt is de opdrachtgever aansprakelijk. Art. 16 Betaling 1. Betaling vindt plaats in contanten bij de oplevering van het werk, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de oplevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, dienen de termijnen te worden bepaald in evenredigheid met de voortgang van het werk. De opdrachtgever moet betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld. Betaling van termijnen dient, met uitzondering van de termijn genoemd in lid 3, te geschieden uiterlijk 30 dagen na datum factuur. 3. Bij aanvang van het werk kan de ondernemer ook in het geval betaling in termijnen niet is overeengekomen een eerste termijn tot een bedrag groot 20% van de overeengekomen prijs in rekening brengen bij de opdrachtgever. Betaling van deze eerste termijn dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na de datum van de factuur. Art. 17 Eindafrekening regiewerk 1. Bij de prijsvormingsmethode regie in de zin van artikel 3 lid 5 sub b dient de ondernemer binnen een redelijke termijn na de (op)levering bij de opdrachtgever de eindafrekening in. 2. Indien de ondernemer bij de prijsvormingmethode regie een richtprijs afgeeft, mag deze richtprijs zonder voorafgaande waarschuwing door de ondernemer met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in deze voorwaarden. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blijken. 3. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de geleverde materialen c.q. uitgevoerde werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk. 4. Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen 30 dagen na datum factuur. Art. 18 Niet-nakoming betalingsverplichting 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te zijn. 2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 16 lid 2, artikel 16 lid 3 en artikel 17 lid 4 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek. 3. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van veertien dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever. 4. De ondernemer blijft eigenaar van geleverde en/of nog niet verwerkte materialen, totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 6 Art. 19 Garantie/Conformiteit 1. De ondernemer staat in voor de deugdelijkheid van het door de ondernemer geleverde werk en is daarvoor alleen aansprakelijk in de navolgende gevallen. 2. De ondernemer garandeert de waterdichtheid van de dakbedekkingsconstructie gedurende een periode van 10 jaar. Deze garantie vangt hetzij aan met de ingebruikneming van het werk of onderdelen daarvan indien deze ingebruikneming eerder plaatsvindt dan de oplevering van het werk of onderdelen daarvan dan wel met de oplevering van het werk of onderdelen daarvan. Gebreken die onder deze garantie vallen zullen binnen een redelijke termijn na de melding kosteloos door de ondernemer worden verholpen. 3. De ondernemer en de opdrachtgever kunnen schriftelijk een andere garantietermijn overeenkomen. Indien de te leveren en aan te brengen dakbedekkingsconstructie bestemd is voor een kortere termijn dan 10 jaar als waterdichte dakbedekkingsconstructie te dienen, kunnen partijen een kortere termijn overeenkomen. 4. De ondernemer sluit – behoudens de verplichting tot herstel van gebreken die onder garantie vallen- elke aansprakelijkheid uit, waaronder ook die voor letsel- en bedrijfsschade, behoudens voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en ondergeschikten van de ondernemer. 5. In geval de ondernemer door derden wordt aangesproken ter zake van schade, is de opdrachtgever van de ondernemer gehouden de ondernemer te vrijwaren voor dergelijke schadeaanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid bij directieleden en/of leidinggevenden en/of ondergeschikten van de ondernemer. 6. De garantieverplichtingen van de ondernemer worden opgeschort door elke niet, niet tijdige of niet volledige nakoming door de opdrachtgever van de verplichtingen uit de overeenkomst. De opdrachtgever kan pas na volledige betaling van de openstaande facturen, verbeurde renten en kosten aanspraak maken op nakoming van de garantie. 7. De opdrachtgever dient de ondernemer op straffe van verval van aanspraken op garantie schriftelijk aansprakelijk te stellen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf het tijdstip waarop het gebrek is ontdekt, dan wel door een zorgvuldige opdrachtgever redelijkerwijs ontdekt had behoren te worden, waarna de ondernemer deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langer dan de in dit artikel geregelde periode. 8. De ondernemer sluit elke aansprakelijkheid uit en geeft in afwijking op het bepaalde in dit artikel, geen garantie op (herstel)werk aan door derden uitgevoerd werk noch op (herstel)werk aan door de ondernemer uitgevoerd werk na afloop van de in dit artikel geregelde garantietermijn(en). Art. 20 Verzekering 1. Opdrachtgever zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, alle werken waarop door ondernemer werkzaamheden worden verricht, met inbegrip van de prestatie van ondernemer op een CAR-polis verzekeren en verzekerd houden tot aan de oplevering van het werk en wanneer er een onderhoudstermijn is overeengekomen, eveneens gedurende de onderhoudstermijn. Op de CAR-polis zullen zijn verzekerd; de nieuwbouw, het werk van opdrachtgever waarin ondernemer zijn werkzaamheden moet inpassen, werkzaamheden door ondernemer en onderaannemers van ondernemer, eigendommen van derden, de op het werk aangevoerde materialen en materialen die elders voor het werk vervaardigd zijn, zowel tijdens de opslag op de plaats van fabricage tot het moment van arriveren op het werk. 2. Bij een opdracht tot renovatiewerk zal opdrachtgever een doorlopende uitgebreide gevarenverzekering voor het desbetreffende opstal verzorgen, die niet ten gevolge van de renovatiewerkzaamheden voor wat betreft de omvang van de dekking is beperkt en waarvan bij eventuele schade geen regres wordt genomen op ondernemer, haar personeel of door ondernemer bij de uitvoering van de werkzaamheden ingeschakelde derden, hetzij dat voor het werk een CAR -verzekering wordt gesloten waarin zijn meeverzekerd de bestaande eigendommen van de opdrachtgever, daaronder begrepen alle inventarissen van de opstallen en waarop ondernemer en zijn adviseur(s) zijn meeverzekerd. 3. Opdrachtgever zal ondernemer voor de aanvang van de werkzaamheden een kopie van de CAR- polis verstrekken, en (desgevraagd) een kopie van het betalingsbewijs van de verzekeringspremie. 4. De ondernemer zal een adequate aansprakelijkheidsverzekering bedrijven afsluiten. 7 Art. 21 Werkwijze en uitvoering 1. Opdrachtgever zal tijdig met ondernemer in overleg treden aangaande het inpassen van de werkzaamheden van ondernemer in het totale werkschema van het werk. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor een juiste en tijdige coördinatie van de werkzaamheden van ondernemer met de overige bij de realisatie van het werk ingeschakelde aannemers. 2. Indien de opdracht aan ondernemer tevens omvat de leverantie van goederen zal deze leverantie franco op de bouwplaats geschieden. Opdrachtgever is gehouden om er voor zorg te dragen dat het transportmiddel dat ondernemer kiest of doet kiezen de bouwplaats goed en over verharde wegen kan bereiken als ook dat door ondernemer te leveren goederen in de directe nabijheid van de plaats waar de goederen moeten worden verwerkt, kunnen worden gelost. Indien er naar de mening van ondernemer extra horizontaal transport op de bouwplaats vereist is, kan dit door ondernemer als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. 3. Opdrachtgever zal de plaats en de zaken waar ondernemer zijn werkzaamheden dient te verrichten, schoon aan ondernemer ter beschikking stellen. Ondernemer zal tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden de plaats en de zaken waar hij zijn werkzaamheden verricht schoonhouden en schoon opleveren en emballages, puin en afvalstoffen deponeren in de door de verkoper daarvoor op het werk te plaatsen afvalcontainers. Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat er afvalcontainers worden geplaatst respectievelijk afvoer en storting van emballage, puin, afvalstoffen van ondernemer is verzorgd, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt daarbij zorg voor de aanwezigheid van meerdere afvalcontainers in een afsluitbare uitvoering. 4. Opdrachtgever is voorts gehouden om ondernemer tijdig alle voor de zorgvuldige en deugdelijke uitvoering van het werk benodigde stukken te overhandigen. 5. De opdrachtgever stelt de ondernemer in staat om de werkzaamheden veilig en overeenkomstig de geldende Arbo-regelgeving uit te voeren. Art. 22 Ontbinding overeenkomst door ondernemer 1. Ondernemer kan de overeenkomst ontbinden indien: − de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van een op hem rustende verplichting waaronder het niet tijdig betalen of niet tijdig in ontvangst nemen van zaken; − de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt danwel verleend krijgt of faillissement wordt aangevraagd dan wel failliet wordt verklaard; − een aanvrage voor kredietverzekering niet of naar de mening van ondernemer in onvoldoende mate wordt gehonoreerd; − ingeval opdrachtgever geen zekerheid kan verschaffen als bedoeld in artikel 15. 2. Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen ten aanzien van één der afleveringen door opdrachtgever, ondernemer gegronde reden geeft om te concluderen dat ten aanzien van toekomstige afleveringen een wezenlijke tekortkoming zal plaatsvinden kan ondernemer, na schriftelijke aankondiging de overeenkomst ontbinden. 3. Ingeval van een ontbinding van de overeenkomst wordt al hetgeen ondernemer uit welke hoofde dan ook van de opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar. Art. 23 Overmacht Onder overmacht wordt verstaan de betekenis die daaraan naar Nederlands recht wordt gegeven waaronder uitdrukkelijk begrepen staking in de ruimste zin des woords en verhinderingen in welke zin dan ook aan de zijde van leveranciers van ondernemer. Art. 24 Niet-nakoming van de overeenkomst/ opschorting/ verrekening Indien de opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de ondernemer de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten en zijn alle vorderingen uit de overeenkomst per direct opeisbaar. De opdrachtgever is niet gerechtigd betalingen aan de ondernemer op te schorten en/of te verrekenen. 8 Art. 25 Aansprakelijkheid 1. De ondernemer is tegenover de opdrachtgever behoudens het bepaalde in artikel 19 niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of aan personen in zijn dienst, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden die door de opdrachtgever zijn opgedragen, toe te rekenen is of voor zijn risico komt, behoudens opzet en/of grove schuld. 2. De opdrachtgever is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Art. 26 Klachten Klachten over de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, zo spoedig mogelijk nadat de opdrachtgever de tekortkomingen heeft ontdekt of redelijkerwijs kon ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest. Art. 27 Geschillenregeling Geschillen tussen opdrachtgever en ondernemer over de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Art. 28 Toepasselijk recht Van toepassing is Nederlands recht.